Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου – Εκούσια αναγνώριση αυτού από τον πατέρα – Απόρριψη αγωγικού αιτήματος του πατέρα να του ανατεθεί η από κοινού με τη μητέρα άσκηση της γονικής μέριμνας

ΑΠΟΦΑΣΗ 7422/2019 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία) Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου – Εκούσια αναγνώριση αυτού από τον πατέρα – Απόρριψη αγωγικού αιτήματος του πατέρα να του ανατεθεί η από κοινού με τη μητέρα άσκηση της γονικής μέριμνας «Σύμφωνα με...

Ανάθεση επιμέλειας προσώπου ανηλίκου τέκνου στον ενάγοντα πατέρα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14669/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία, όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με την με αριθμό 18187/2017 Απόφαση ομοίως του ανωτέρω Δικαστηρίου) – Ανάθεση επιμέλειας προσώπου ανηλίκου τέκνου στον ενάγοντα πατέρα «Από τις διατάξεις των...