Υπαγωγή αγρότη στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2018 Ειρηνοδικείο Βασιλικών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) – Υπαγωγή αγρότη στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010 – Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος – Απόρριψη ένστασης εμπορικότητας αιτούντος λόγω υποτιθέμενης κατ’...