Διεκδικητική αγωγή ακινήτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1923/2017 Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’) Διεκδικητική αγωγή ακινήτου – Αναγνώριση κυριότητας ακινήτου λόγω αμφισβήτησης και παράνομης παρακράτησης αυτού από αντίδικο στενό συγγενή «Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ., η άσκηση του δικαιώματος...