Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου – Εκούσια αναγνώριση αυτού από τον πατέρα – Απόρριψη αγωγικού αιτήματος του πατέρα να του ανατεθεί η από κοινού με τη μητέρα άσκηση της γονικής μέριμνας

ΑΠΟΦΑΣΗ 7422/2019 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία) Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου – Εκούσια αναγνώριση αυτού από τον πατέρα – Απόρριψη αγωγικού αιτήματος του πατέρα να του ανατεθεί η από κοινού με τη μητέρα άσκηση της γονικής μέριμνας «Σύμφωνα με...

Ανάθεση επιμέλειας προσώπου ανηλίκου τέκνου στον ενάγοντα πατέρα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14669/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία, όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με την με αριθμό 18187/2017 Απόφαση ομοίως του ανωτέρω Δικαστηρίου) – Ανάθεση επιμέλειας προσώπου ανηλίκου τέκνου στον ενάγοντα πατέρα «Από τις διατάξεις των...

Διεκδικητική αγωγή ακινήτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1923/2017 Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’) Διεκδικητική αγωγή ακινήτου – Αναγνώριση κυριότητας ακινήτου λόγω αμφισβήτησης και παράνομης παρακράτησης αυτού από αντίδικο στενό συγγενή «Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ., η άσκηση του δικαιώματος...

Ακύρωση εκδοθείσας Διαταγής Πληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 866/2016 Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία) Ακύρωση εκδοθείσας Διαταγής Πληρωμής του ανωτέρω Δικαστηρίου λόγω μη προσκόμισης από μέρους της αιτούσας Τράπεζας πλήρως ορισμένης ηλεκτρονικής κίνησης λογαριασμού, από την οποία να προκύπτουν αναλυτικά...

Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο και αναστολή αυτής μέχρι να χορηγηθεί η σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 3539/2019 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο και αναστολή αυτής μέχρι να χορηγηθεί η σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο – Η προθεσμία του άρθρου 1847 ΑΚ, εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, τρέχει και κατά προσώπων...

Υπαγωγή αγρότη στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2018 Ειρηνοδικείο Βασιλικών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) – Υπαγωγή αγρότη στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010 – Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος – Απόρριψη ένστασης εμπορικότητας αιτούντος λόγω υποτιθέμενης κατ’...