ΑΠΟΦΑΣΗ 14669/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

(Ειδική Διαδικασία, όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με την με αριθμό 18187/2017 Απόφαση ομοίως του ανωτέρω Δικαστηρίου) – Ανάθεση επιμέλειας προσώπου ανηλίκου τέκνου στον ενάγοντα πατέρα

«Από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1514 και 1518 ΑΚ, όπως ισχύουν σήμερα, συνάγεται σαφώς ότι η γονική μέριμνα, στην οποία περιλαμβάνεται η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, η διοίκηση της περιουσίας του και η αντιπροσώπευσή του, ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς του. Στην περίπτωση όμως διαζυγίου, ακυρώσεως γάμου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, όταν ανατρέπονται οι συνθήκες ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος και δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του κάθε γονέα, ανακύπτει θέμα διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους και ρύθμισης της γονικής μέριμνας από το δικαστήριο. Ο νόμος (άρθρο 1511 ΑΚ) ορίζει πρωτίστως, ως κατευθυντήριο γραμμή για τη ρύθμιση της ασκήσεως της γονικής μέριμνας, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων και προσφυγής στο δικαστήριο, το συμφέρον του τέκνου, που στοχεύει στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από το νομοθέτη σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία, πέραν από το επιβαλλόμενο, με τη διάταξη του άρθρου 1511 εδ. β’ ΑΚ, στο δικαστή καθήκον να μην κάνει διακρίσεις. Συνεπώς, καταλείπεται στη δικαστική κρίση ευρύ πεδίο, έτσι ώστε, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχέσεις και περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια που να εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον του τέκνου. Για το σκοπό αυτό, εξετάζονται και σταθμίζονται μεταξύ τους και οι σχέσεις των γονέων, λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα, η παιδαγωγική καταλληλόλητα κάθε γονέα, ενώ συνεκτιμώνται και οι συνθήκες κατοικίας και οικονομική τους κατάσταση. Κατάλληλος για να αναθρέψει το τέκνο είναι ο γονέας που αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά έχει τη δυνατότητα γι’ αυτό διαθέτοντας όχι μόνο οικονομικές αλλά και ψυχικές ικανότητες. Για την κρίση του ανωτέρω συμφέροντος του τέκνου πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και πολιτισμένο επίπεδο ζωής του ανηλίκου από υλική, ψυχοσωματική και ψυχοδιανοητική άποψη, που στο παρόν και στο μέλλον θα συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. […] Οι ενήλικοι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους πολιτικό γάμο, στις 24.07.2008 στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εν συνεχεία ιεορολογήθηκε στις 30.08.2009 και λίγους μήνες αργότερα απέκτησαν ένα τέκνο, τον Γεώργιο, που γεννήθηκε στις 26.10.2008. Μετά την τέλεση του γάμου τους, εγκαταστάθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της συζύγου στην Καλαμαριά, ενώ μετέπειτα διέμειναν σε κατοικία ιδιοκτησίας της μητέρας του συζύγου στην περιοχή Πεύκων Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνεται σε διώροφη οικοδομή, στο ισόγειο της οποίας διέμειναν οι γονείς του εναγομένου και στο δεύτερο όροφο οι διάδικοι σύζυγοι με τον ανήλικο γιο τους. Οι σχέσεις των διαδίκων δεν εξελίχτηκαν ομαλά και η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάσθηκε οριστικά τον Οκτώβριο του 2015, μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής […]. Αποδείχθηκε περαιτέρω, ότι μετά την οριστική διάσπαση της συμβίωσης των διαδίκων, οι μεταξύ τους σχέσεις παραμένουν τεταμένες, ιδίως σε θέματα που αφορούν το κοινό τους τέκνο. Η αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των συζύγων, για λόγους που δεν ενδιαφέρουν την παρούσα υπόθεση, σαφώς δεν ευνοεί κανένα από τα διάδικα μέρη, πολύ περισσότερο το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου τους. Έκτοτε, δηλαδή μέχρι και τη συζήτηση των συνεκδικαζομένων υποθέσεων, την επιμέλεια του προσώπου του προαναφερόμενου ανηλίκου τέκνου των διαδίκων Γεωργίου, ασκεί αποκλειστικά η μητέρα του. Ωστόσο, προέκυψε ότι ο ανήλικος (ηλικίας κατά το χρόνο συζήτησης των υποθέσεων εννέα ετών περίπου), καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τον Δεκέμβριο του 2015 (οπότε η επιμέλεια του προσώπου του ανατέθηκε προσωρινά στην μητέρα του) διακατέχεται από ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα άγχους λόγω της έντασης και των συγκρούσεων μεταξύ των γονέων του. Η σχέση με την μητέρα του δεν είναι στενή σε σχέση με τον πατέρα του με τον οποίο έχει αναπτύξει ιδιαίτερα στενούς ψυχικούς και συναισθηματικούς δεσμούς, που ενισχύονται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του τελευταίου με τον γιο του, στα πλαίσια της ορισθείσας με την προαναφερθείσα απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, επικοινωνίας. Χαρακτηριστικό των σχέσεων του με τους γονείς του είναι το γεγονός ότι όταν του ζητήθηκε να ζωγραφίσει την οικογένειά του, στα πλαίσια των συνεδριών που πραγματοποίησε με την ψυχολόγο Στυλιανή Καραπά – το πρώτο πρόσωπο που ζωγράφισε ήταν ο πατέρας του, της δε μητέρας του ήταν το πέμπτο, ενώ το σύνηθες είναι τα παιδιά να ζωγραφίζουν πρώτα τους δύο γονείς του (βλ. προσαγόμενη και επικαλούμενη από τον ενάγοντα από 8.7.2016 ψυχολογική έκθεση της ψυχολόγου Στυλιανής Καραπά και κατάθεση αυτής στα οικεία πρακτικά). Η μητέρα, λόγω της κατάστασης που βρίσκεται (αγχώδους διαταραχής) εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στη σχέση με το σύζυγό της δεν κατάφερε να δημιουργήσει μια σταθερή διαπροσωπική σχέση με τον γιο της, που να του παρέχει συναισθηματική ασφάλεια και ηρεμία. […]